• Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.4x4series.com lub www.teehonled.pl :

Sprzedawcą jest firma

 

Teehonled Polska Sp. z o.o.

Al.Gen. J.Hallera 184/7

53-203 Wrocław

NIP 8943092333

 

1.2 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru w obecności kuriera.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

-dane do wysyłki,

-wybór płatności (Pal Pay lub zwykły przelew) koszt dostawy:a)przedpłata na konto-telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

-ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane

 

Teehonled Polska Sp. z o.o.

Al.Gen. J.Hallera 184/7

53-203 Wrocław

NIP 8943092333

 

2.4 nr konta: 50 1140 2004 0000 3102 7663 3229

tytuł płatności: numer zamówienia;

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Każdemu konsumentowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym , jak też  Art. 22[1] KC Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem; Art. 22[1].  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

3.4 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

3.5 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres stacjonarny

Teehonled Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 14a

55-040 Bielany Wrocławskie

NIP 8943092333

lub adres e-mail sklep@4x4series.com.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

-zgłoszenie wady (usterki),

-roszczenie,

-dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma

Teehonled Polska Sp. z o.o.

Al.Gen. J.Hallera 184/7

53-203 Wrocław

NIP 8943092333

jest właścicielem wszelkich opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Postanowienia końcowe.

6.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

6.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;6.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

6.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

6.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

6.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Adres do korespondencji: e-mail:

Teehonled Polska Sp. z o.o.

Al.Gen. J.Hallera 184/7

53-203 Wrocław

NIP 8943092333

lub adres e-mail biuro@teehonled.pl

Zakup w sklepie internetowym www.teehonled.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówień: Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz œświęta – bądź realizowane następnego dnia roboczego. W przypadku wystąpienia okolicznośœci uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie bądź rozpatrywane. Firma TEXTIL zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwośœci.

Firma

Teehonled Polska Sp. z o.o.

Al.Gen. J.Hallera 184/7

53-203 Wrocław

NIP 8943092333

wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

Teehonled Polska

www.4x4series.com

tel. 0048 790 790 820

Zakup w sklepie internetowym www.4x4series.com, www.teehonled.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówień: Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz œświęta – bądź realizowane następnego dnia roboczego. W przypadku wystąpienia okolicznośœci uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie bądź rozpatrywane. Firma Teehonled Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień.

7. Płatności online.

 „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

7.1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

7.3. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty"

--------------------------

platnosci.png